مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی مستدل مؤسسه ي غیرتجاری انتفاعی بوده كه با همکاری وكلاي پايه يك و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و کارشناسان بازنشسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به ویژه کارشناسان بازنشسته اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره کل مالکیت صنعتی  و مشاوران حقوقی با توجه به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری در تاريخ 10/4/1392 تحت شماره 31998 و شناسه ملي 10320883323 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسيده است و آگهي تأسيس مؤسسه، در صفحه 6 روزنامه رسمي مورخ 10/5/1392 به شماره 19926 منتشر شده است. اولين مديران این مؤسسه عبارتند از:

1-آقاي علی اصغر حسین زاده فر، به سمت رییس هيئت مديره و مدير عامل

2-خانم سمیه جعفری سوته به سمت عضو هیات مدیره

 

نظرات (0) کلیک ها: 810